Voorwaarden 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Woonlabel15 zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Woonlabel15 worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Woonlabel15 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

1.5 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde Artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Woonlabel15 zijn vrijblijvend en Woonlabel15 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Woonlabel15. Woonlabel15 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Woonlabel15 dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Er worden ook leveringen gedaan, direct van uit onze voorraad. Het is mogelijk dat een door u gekocht artikel in de webwinkel net daarvoor is verkocht en daardoor niet meer leverbaar is.

 

2.3 Woonlabel15 kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

2.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.5 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Woonlabel15 gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via vooruitbetaling via bank of de op de website aangeboden betaling regeling . Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Woonlabel15.

Wanneer u gebruik wil maken van een andere betalingsregeling dan genoemd hier boven, kan dit uitstuitend na overleg.

 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn (indien van toepassing) bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Woonlabel15 bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Woonlabel15 haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Woonlabel15 om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Woonlabel15 gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Woonlabel15.

Uitgezonderd wanneer dit een gevolg is van wettelijke regelgeving of bepalingen.

 

3.7 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.8 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Woonlabel15 opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn van een van de bestelde artikelen, geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling van het betreffende artikel te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

4.3 Woonlabel15  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

4.4 Als plaats van levering van de bestelde goederen, geldt het adres dat de consument heeft kenbaar gemaakt aan Woonlabel15 ten tijden van de bestelling.

 

4.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal  Woonlabel15 geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch getracht wordt uiterlijk binnen twee (2) dagen in behandeling nemen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Levering van de artikelen zullen plaats vinden volgens uw bestelling en na ontvangst van uw betaling tenzij anders over een gekomen.

Indien het niet mogelijk is aan uw bestelling te kunnen voldoen (doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen tien (10) dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling van dit artikel zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Na ontbinding conform het vorige lid zal Woonlabel15  het bedrag dat de consument betaald heeft voor het betreffende artikel, onverwijld terugbetalen.

 

4.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Woonlabel15 tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

 

4.7 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

4.8 Voor levering binnen Nederland wordt gebruik gemaakt van eigen vervoer of van een koeriersdienst die zelf de bezorgroute indeelt. Wij hebben hierdoor geen invloed op het exacte tijdstip waarop uw product op het ontvangstadres wordt afgeleverd.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 U betaald vooraf nadat u een bestelling gedaan hebt via Woonlabel15.nl en ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail.

Wanneer het totale bedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze bankrekening, onder voorwaarde vermeld in artikel 3, zal uw bestelling in behandeling worden genomen .

 

5.2 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Woonlabel15 verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Woonlabel15 geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

6.2 Woonlabel15 garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Woonlabel15 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Woonlabel15 de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

7.3 Indien de consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen vijf (5) werkdagen na aflevering aan Woonlabel15 te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

7.4 Wij proberen de specificaties van onze artikelen, waar van belang, zo nauwkeurig mogelijk te meten en te vermelden. Bij sommige artikelen kan door de vormgeving en de manier van meten een afwijking ontstaan. Woonlabel15 is niet verantwoordelijk voor kleine afwijkingen tot 5% van de totale afmetingen.

 

8.1 Indien Woonlabel15 producten aan de afnemer levert, is Woonlabel15 nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Woonlabel15 ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

Reclamaties wegens gebreken die vallen binnen artikel 7.4 moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Woonlabel15 na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Woonlabel15 in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Woonlabel15, dan wel tussen Woonlabel15 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Woonlabel15, is  Woonlabel15 niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Woonlabel15.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Woonlabel15 ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Woonlabel15 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Woonlabel15 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Woonlabel15 schriftelijk opgave doet van een adres, is Woonlabel15 gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Woonlabel15 schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

11.2 Wanneer door Woonlabel15 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Woonlabel15 deze Voorwaarden soepel toepast.

 

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Woonlabel15 in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Woonlabel15 vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

11.4 Woonlabel15 is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Woonlabel15 en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Middelburg kennis, tenzij Woonlabel15 er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

© 2016 - 2023 Woonlabel 15 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel